Uchwała Nr XII/ 77 /2007

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 6 listopada  2007 r.

 

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591)[1],  art.6 ust.13 z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1)
[2]  (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)[3] oraz art.6a ust.11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969)
[4], art.6 ust.9 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682)
[5], uchwala się,
co następuje:

               

§ 1. 1. Podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będącymi osobami fizycznymi, składają informację o nieruchomościach, obiektach budowlanych, o gruntach i lasach na drukach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

 

 2. Obowiązek składania w/w dokumentów dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

§ 2. 1. Podatnicy podatku od nieruchomości nie będących osobami fizycznymi składają deklarację na podatek od nieruchomości na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

2. Podatnicy podatku rolnego nie będących osobami fizycznymi składają deklarację na podatek rolny na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały:

3. Podatnicy podatku leśnego nie będących osobami fizycznymi składają deklarację na podatek leśny na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały:

4. Obowiązek składania w/w dokumentów dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatku rolnym lub ustawy o podatku leśnym.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/124/04 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia  2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218

[2]  1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)       dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992),

2)       dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999)

        dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez

       Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii

       Europejskiej – wydanie specjalne

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2006 r. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz.1847

[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: zm. przen. z Dz.U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1199,

Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825 i z 2007 r. Nr 109, poz.747

[5] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz.1826, z 2005 r. Nr 164 poz.1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz.1199 oraz z 2006 r. Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825