PROTOKÓŁ   NR   XV/V/2008

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 25 stycznia 2008 roku.

 

 

            Sesję rozpoczęto o godzinie 14 00, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem               - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście                                    - wg  załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:                 

 

- Andrzej Gatyński                                       -  Burmistrz Miasta i Gminy;

- Józef Sobociński                                        -  Sekretarz

- Barbara Leśniewska                                  -  Skarbnik

- Stanisław Jabłoński                                    -  Kierownik ref. Oświaty

- Ryszard Gorzycki                                      -  Insp. d/s. budownictwa i drog.

- Marian Gabryszewski                                -  Insp.,  d/s. .rolnych i zaop. w  wodę

- Jerzy Kowalski                                          -  Kierownik MGBP w Skępem

 

 oraz przedstawiciele Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna.

 

XV Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska, powitała wszystkich radnych, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Pana Andrzeja Gatyńskiego, wszystkich kierowników i  dyrektorów poszczególnych jednostek, panią Skarbnik, pana Sekretarza, pozostałych pracowników UMiG Skępe, serdecznie powitała radnego powiatowego Pana Andrzeja Antoszewskiego, zaproszonych gości oraz gości z Miasta Lipna.

 

 

Pkt 1

 

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych  w związku z tym, przewodnicząca RM stwierdziła 100 % frekwencje a zatem prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XIV/V/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

Do protokołu XIV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag, protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad. Do porządku  została wniesiona uwaga przez radnego Józefa Jagas. Wnioskował o zamianę punków w porządku obrad tj. punktu 3 na 2. Zaproponowana poprawka została uwzględniona, w wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Pkt 2

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania  zmieszanych nie segregowanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz nieczystości ciekłych.

 

Na wstępie  Przewodnicząca RM poinformowała obecnych iż temat ten był dogłębnie omawiany i przedyskutowany przez radnych na poszczególnych komisjach. Ze względu na drażliwość tematu dla naszego społeczeństwa wiążącą się z zmianą w wysokości opłat za wywóz nieczystości, poprosiła Burmistrza Miasta i Gminy Skępe o wskazanie osoby celem zreferowania tematu.

Burmistrz potwierdził, ze sprawy te były omawiane na wszystkich komisjach, jednakże w związku z zaistniałymi niejasnościami, zostali na dzisiejszą sesję zaproszeni pracownicy Urzędu Miejskiego zajmujący się gospodarka komunalną, celem dokonania wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania.

Wyjaśnił iż podjęcie uchwały w tym temacie nie zwalnia nas od ciągłej pracy nad tym zagadnieniem co jest zgodne również z przesłaniem komisji, które nad tym tematem debatowały. Zasugerował  przyjęcie stawek, określonych w omawianej uchwale.

Przewodnicząca RM w uzupełnieniu dodała, że górne stawki ustala rada, nie wolna jednak  zastosować dowolności w ustalaniu kwoty i zaniżać cen. Stawki uzależnione są od kosztów wywozu  zaproponowanych przez daną firmę.

Następnie głos zabrał Pan Marcin Kawczyński- pracownik Urzędu Miasta Lipna

Wyjaśnił czym spowodowany został wzrost cen kosztów zbiórki wywozu nieczystości.  Od 1 stycznia 2008 roku została wprowadzona opłata ekologiczna , która musi być odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego, opłata ta znacznie się zwiększyła  tj. w 500 %  z kwoty 15,80 zł do kwoty 75 zł. Podał to za główną przyczynę wzrostu cen.

 Wyjaśnił iż w  ubiegłym  roku Rada Miasta Lipna, która ustała cennik dla Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta  ( na chwilę obecną odpowiedzialność ta spoczywa na Burmistrza Miasta),  nie zwiększała cen za wywóz i zbiórkę tych odpadów. Zdecydował się dotować tą zbiórkę w 50 % tj. 0,5 mln dotacji, dlatego ceny były zaniżone. W tym roku nie ma już dotacji, ceny są urealnione i wynikają z kalkulacji kosztów  zbiórki wywozu nieczystości z danej gminy.

Po przedstawionej informacji w dyskusji głos zabrali:

 Przewodnicząca RM, która wyjaśniła że po rozpoznaniu się w terenie przez pracowników UMiG Skępe  ceny wywozu nieczystości w innych gminach np. Tłuchowo, są znacznie wyższe.

Józef Jagas – radny RM

Dokonał sprostowania dotyczącego obowiązywania cen czyli od 1 marca 2008 r.  tj. z chwilą wejścia w życie podjętej  uchwały.

Do wypowiedzi ustosunkowała się także Przewodnicząca Rady wyjaśniając że podjęta uchwał przez radnych Miasta Lipna i  zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna nie obowiązuje mieszkańców miasta i gminy Skepe. Nas obowiązują uchwały podjęte przez Radę Miejską w Skępem, zatem kwoty zapłacone wyższe od stycznia 2008 roku  za wywóz nieczystości będą wyrównane w dalszym odbiorze śmieci.

Pawska Jadwiga – radna RM

Poinformowała, że na posiedzeniu komisji podła wniosek o zwiększenie liczby koszy na nieczystości, większa liczba koszy daje szansę na zmniejszenie stawki za wywóz nieczystości, apeluje do wszystkich mieszkańców  Skępego aby w miarę możliwości jak najszybciej zaopatrzyli się w kosze, chcą w miarę możliwości racjonalnie przeprowadzić gospodarkę odpadami.

Poparcia radnej  udzieliła  Przewodnicząca RM dodając iż są prowadzone rozmowy z wójtami ościennych gmin aby zachęcić do korzystania z wysypiska powiatowego w Lipnie, wówczas szansa na obniżkę kosztów za wywóz nieczystość będzie większa.

Sołtys ze wsi Likiec skierował  zapytanie o cenę za kosz nie zapełniony

Na pytanie odpowiedział Pan Marcin Kawczyński – pracownik Urzędu Miejskiego

Wyjaśnił, że wynika to z regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie, na  jedno gospodarstwo domowe powinien być w miesiącu jeden kosz, to minimalna ilość, która obliguje każdego.

 Józef Jagas- radny RM

Zapytał się czy osoba , która prowadzi gospodarstwo sama i nie produkująca tylu śmieci co więcej osób zamieszkujących w tym gospodarstwie też musi płacić za kosz , który faktycznie, co może się zdarzyć będzie nie zapełniony.

Do wypowiedzi ustosunkował się przedstawiciel z miasta Lipna –  Marcin Kawczyński

Odpowiedział, że jeden pojemnik to minimum, które obowiązuje na gospodarstwo domowe . Przy większej liczbie osób, gdzie tych śmieci będzie więcej, zwiększy się liczba koszy spowodowana zwiększoną produkcją śmieci. Jeżeli przyjmiemy, że opłaty te będą dokonywane systematycznie ceny nie będą wzrastały, im więcej osób przystąpi do umów  to globalnie ceny te nie będą rosły.

 Sławomir Chrobak – radny RM

Apelował aby nie wyrzucać śmieci i nie palić  tylko segregować i korzystać z pojemników na śmieci.

Wiceprzewodniczący RM  Janusz Kozłowski

Wyjaśnił, że minimalna częstotliwość wywozu jest uregulowana  gminnym regulaminem dbałości o utrzymanie porządku, wprowadzenie wyjątków dla określonych osób można wprowadzić tylko w drodze zmiany regulaminu.

 

Po przeprowadzonej dyskusji wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczyta treść projektu uchwały ( w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

Pkt 3

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skepe na 2008 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 dla Miasta i Gminy Skępe.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały ( w załączeniu) przewodnicząca M-GKRPA w Skepem pani Zofia Leszczyńska, przedstawiła kilka wiadomości ogólnych o programie. Program ukierunkowany jest na różnie szeroko idącą profilaktykę w różne miejsca w naszych środowiskach lokalnych. Poinformowała, że program ten nie uległ zmianie. Wspólnie z komisja oświaty oraz komisją finansową został  uzupełnienie w załączniku nr 1 do omawianej uchwały w § 3 punkcie 2 o podpunkt 5 ( dofinansowanie wycieczek szkolnych pod warunkiem, że rada pedagogiczna szkoły opracuje i zapozna GKRPA z programem profilaktyki, który zamierza realizować spójnie z programem wychowawczym szkoły , w ramach zajęć godziny wychowawczej).

W dyskusji głos zabrała:

Przewodnicząca komisji oświaty – Jadwiga Pawska

Wyjaśniła że komisje ten program dogłębnie omawiały, wszystkie sprawy zostały szczegółowo  przedyskutowane, zapewnione są  środki finansowe w budżecie  na realizację tych programów profilaktycznych. Dodała, że wpłynął wniosek z komisji  dotyczący propozycji powołania na terenie gminy pełnomocnika ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Wniosek komisja skierowała przy współudziale komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. Osoba taka byłaby łącznikiem pomiędzy komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych a ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują.

Więcej uwag do projektu uchwały nie było.

 

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały ( w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 4

 

Podjęcie trzech  uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranych obszarów (Żagno, Wólka).

W uzasadnieniu do projektu uchwały ( w załączeniu) insp. ds. budownictwa Ryszard Gorzycki  przybliżył temat, wskazując na mapie obszar objęty planem.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwał.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść trzech projektów uchwał ( w załączeniu), które w wyniku głosowania zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Pkt 5

 

Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym

 

Na wstępie  Przewodnicząca RM  poinformowała że od początku kadencji wysokość diet nie ulegała zmianie. Wysokość stawek została przyjęta z poprzedniej kadencji, jednakże w odczuciu większości radnych występują zbyt duże różnice pomiędzy radnym  szeregowym a pełniącym funkcję w tej radzie. Padł wniosek, aby podnieść te najniższe diety. Propozycja tak została zaopiniowana na  posiedzeniach poszczególnych komisji,   Przewodnicząca RM zapewniła, że środki finansowe  w budżecie są zapewnione na te podwyżki. Funkcja prezydium pełniona jest w dwuosobowym składzie, a statut zapewnia skład trzyosobowy. Rezygnacja z jednego wiceprzewodniczącego daje nam pewną oszczędność dla budżetu a jednocześnie rezerwę środków finansowych, które możemy przeznaczyć na podniesienie diet radnym.

W dyskusji głos zabrali:

 Roman Targański – radny RM

Był przeciwny za podwyżką diet dla radnych, stwierdził, że nie po to pełni się  funkcję radnego aby podwyższać sobie diety. Jest za pozostaniem przy wysokości diety jaka istnieje na chwilę obecną.

Wiceprzewodniczący RM – zauważył, że dieta radnego wzrosła już od 1 stycznia 2008 roku wraz z wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdyż naliczana jest procentowa od  tego wynagrodzenia. W związku z tym nie widzi celowości w podnoszeniu jej jeszcze raz, uznając to za przesadę.

Chrobak Sławomir – radny RM

Poparł wypowiedź wiceprzewodniczącego, docenia pracę radnych i ich merytoryczne zaangażowanie jednak jest przeciwny za podniesieniem  diet dla radnych.

 Przewodnicząca RM

Powtórzyła, że podwyżka zmniejszy dysproporcje występujące wśród radnych,  ustawa te dysproporcje zakłada, propozycja wśród radnych jest tak aby to zmienić wprowadzając 15 % podwyżkę  i to poddaje pod rozwagę.

Zbigniew Paradowski- radny RM

Zaproponował zakończenie dyskusji w temacie i wypowiedzenie się poprzez głosowanie nad tym projektem uchwały.

Wiceprzewodniczący RM

Odniósł się do kwestii formalnej projektu omawianej uchwały, zarzucając Sekretarzowi iż w/w uchwała nie posiada uzasadnienia

Sekretarz UMiG Skępe

Ustosunkował się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego, tłumacząc że to nie on był wnioskodawcą, stąd brak uzasadnienia w projekcie uchwały,  poza tym nie otrzymał wniosku aby uzasadnić omawiany projekt.

Zbigniew Paradowski- radny RM

Zauważył, że projekt uchwały  dotyczący wynagrodzenia Burmistrza , posiada uzasadnienie, a został zgłoszony również przez radnych. Zaznaczył, ze obie uchwały zostały wywołane na komisji a tylko jedno z nich posiada uzasadnienie.

Po złożonych wyjaśnieniach Pani Przewodnicząca poprosiła o chwilę przerwy celem uzupełnienia w uzasadnienie przez Sekretarza projekty uchwały dotyczącej określenia wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych należnych radnym

 

Po przerwie wiceprzewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały z dopisanym uzasadnieniem  ( w załączeniu) , która w wyniku głosowania została przyjęta przy 11 głosach „za” i 4 „wstrzymujących się”

 

Pkt 6

 

Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza

 

W temacie głos zabrali:

Wiceprzewodniczący  RM

Wniósł uwagę formalną, polegającą na tym, że w uzasadnieniu wpisane jest, że projekt uchwały przedkładają radni z komisji rozwoju gospodarczego, gdzie zgodzić się nie może, projekt został przedłożony przez przewodniczącego komisji finansowej pana Zbigniewa Paradowskiego.

 Roman Targański – radny RM

Jest za podwyżką wynagrodzenia dla Burmistrza, okazał zadowolenie z budżetu, cieszy fakt dużej ilości zaplanowanych inwestycji, są zadowalające wyniki w pozyskiwaniu środków unijnych.

Wiceprzewodniczący RM

Przyłączył się do pochwał, zwrócił uwagę na inny aspekt działalności Burmistrza , konkretnie braku odpowiedzi na wniosek złożony  przez radnych komisji finansowej  trzy lata temu a dotyczący modernizacji kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Skępem. Na chwilę obecną koszty utrzymania tej kotłowni są ogromne, przez  ten okres nie podjęto żadnych działań mających na celu obniżkę tych kosztów.  Na  obecną  chwilę planowana jest wymiana  pieca w Szkle Podstawowej w Wólce, gdzie zużycie tego oleju jest stosunkowo mniejsze. Zwraca uwagę na skalę oszczędności jaki powstałyby, gdyby dokonano modernizacji kotłowni przy Szkole Podstawowej w Skępem, zgodnie  z składanym wnioskiem w ubiegłych latach.

Wypowiedział się w temacie złożonego wniosku przez Burmistrza na komisję finansową, dotyczącego wyrażenia opinii na temat umorzenia należności na rzecz gminy  w kwocie 200 tys. zł., które pod koniec budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej  w Skępem zostały w odczuciu wiceprzewodniczącego „ zmarnotrawione”. Zostały wypłacone pieniądze za pracę, która faktycznie nie została wykonana, pieniądze te nie zostały już odzyskane, jest to poważna strat dla budżetu.

Do wypowiedzi  w obydwu tematach ustosunkował  się Burmistrz UMiG Skępe

W pierwszej kwestii wytłumaczył sprawę modernizacji kotłowni. Zamontowanie pieca olejowego, nastąpiło ze środków jakie otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który zastrzegł w określonym przedziale czasowym, zakaz wymiany pieca olejowego na inny. Konsekwencją nie podporządkowania się do tego zakazu  byłoby nałożenie na Urząd kary w postaci zwrotu otrzymanych pieniędzy wraz z naliczonymi odsetkami. Druga sprawa to brak dysponowania miejscem na tego typu działania.

W drugim temacie Burmistrz wyjaśnił, że podjął wszelkie możliwe działania aby sprawę tych 200 tys. zł  wyjaśnić. Sprawą tą zajęły się odpowiednie organy, została szczegółowo  zbadana przez    Izbę Obrachunkową i prokuraturę. Burmistrz zapewnił, że zrobił wszystko ze swojej strony by ta sprawa została wyjaśniona, a przede wszystkim musiał zadbać o dokończenie budowy hali.

Do wypowiedzi Burmistrza odniósł się wiceprzewodniczący RM, który stwierdził iż skrupulatnie sprawdził informacje na temat rzekomych kar jakie to by gmina poniosła w przypadku zmiany piec z olejowego na inny bardziej ekonomiczny. Po przeprowadzonej analizie nie znalazł nic na ten temat. Podtrzymuje  swoje stanowisko również w drugim temacie.

W dyskusji głos zabrał:

Zbigniew Paradowski- radny RM

Złożył wniosek na komisję finansową w temacie modernizacji kotłowni Szkoły Podstawowej w Skępem , który został poparty przez przewodnicząca rady .

Przewodnicząca RM

Stwierdziła, że pomimo straty finansowej  jaka powstała z budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Skepem, jest zadowolona z współpracy z Burmistrzem i realizowanych przez niego wniosków złożonych przez radnych. Refleksja jaka na suwa się to taka , że nie błądzi ten kto nic nie robi. Zwraca uwagę na szanse uzyskania ogromnych pieniędzy z programu norweskiego, informuje że wniosek przeszedł wszystkie szczeble  w Polsce, czekamy jeszcze na wyniki z Brukseli, by ostatecznie sfinalizować projekt.

Wiceprzewodniczący RM

Miał życzenie,  aby Burmistrz należycie  nagrodził pracowników ( konkretnie Pana Krzysztofa Jaworskiego), którzy przyczynili się do sukcesu  złożonego projektu.

Przewodnicząca poinformowała, że życzenie to zostało już spełnione, pracownicy zostali przyzwoicie nagrodzenie za swoja pracę, co zostało  potwierdzone także  przez Burmistrza.

 Radni nie wnieśli więcej uwag do projektu

 

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały ( w załączeniu), która w wyniku głosowania  została przyjęta przy 14 głosach „za”, 1 „ przeciw”

 

 

Pkt 7

 

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

 

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-          wydanie zarządzenia w zakresie przeznaczenia określonych  kwot pieniężnych  dotyczących zakupów akcesoriów na potrzeby  MGOPS w Skępem oraz na wypłatę dodatkowego  wynagrodzenia;

-          wydanie zarządzenia w zakresie wypłaty dodatkowych wynagrodzeń w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum;

-          informacji na temat inwestycji i remontów dróg na terenie gminy;

-          wykonania pięciu wiat na przystankach autobusowych dla dzieci, którzy korzystają z tych przystanków;

-          wykonywanych prac na oczyszczalni ścieków w Skępem;

-          projektu modernizacji przepompowni ścieków przy Spółdzielni Mieszkaniowej;

-          zaplanowanej komisji powiatowo-urbanistycznej w dniu 28 stycznia 2008 roku  celem zaopiniowania planów miejscowych;

-          przystąpieniu do uzyskania decyzji środowiskowej ze Starostwa Powiatowego w Lipnie  na przystąpienie do remontu drogi  w miejscowości Likiec;

-          wykonanie  map geodezyjnych dotyczących remontu mostu w Żuchowie oraz  drogi Moczadła-Lubówiec;

-          informacji na temat projektów przeznaczonych do współ finansowania w ramach funduszy strukturalnych  oraz pozostałych funduszy

-          zamówień publicznych;

Poprosił radnych o zapoznanie się z programem dotyczący strategii rozwoju na lata
2007 – 2013.

Po przedstawionej informacji Burmistrz podziękował wszystkim za wspólną zabawę w Sylwestra i przywitanie Nowego Roku, podziękował Sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za zorganizowanie  w dniu 13 stycznia 2008 roku festynu podczas którego zostały zebrane pieniądze w wysokości ponad 10. tys zł.

Poinformował o działającym na przeciwko Urzędu bankomacie  PKO BP dla potrzeb mieszkańców.

 

Pkt 8

 

Wolne wnioski i zapytania

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Sołtys Żuchowa - Andrzej Zawicki

Wystosował dwa pytania:

-          problem podorywania dróg;

-          podłączeń do sieci wodociągowej;

Do pierwszego  pytania  ustosunkował się  insp. ds. budownictwa  Ryszard Gorzycki, informując ze sprawa podorywania dróg jest zjawiskiem dość często występującym na terenie naszej gminy jaki i również innych gmin. Należy zacząć od wznowienia granic, które trzeba zlecić geodecie, jest to przedsięwzięcie bardzo kosztowne i potrzebne są pieniądze aby móc coś takiego wykonać. Wypowiedź została poparta przez Burmistrza, który zaproponował  zajęcie się tematem na najbliższym posiedzeniu komisji ds. rolnictwa

W drugim temacie stanowisko zajął insp. ds. rolnych oraz zaop. w  wodę  Marian Gabryszewski, który wyjaśnił wszystkim złożoność problemu, w związku z czym przewodnicząca zaproponował aby temat ten został przedstawiony również na najbliższym posiedzeniu komisji ds. Rolnictwa.

Na koniec przewodnicząca  wystąpił z apelem do społeczeństwa o to, aby pisma składane do rady były ujawnione pod względem adresata, ze względu na powagę problemów poruszanych w wystosowanych pismach nie może być anonimowość. Ponadto poinformowała o pełniących dyżurach w każdą środę o godzinie 14 w pokoju nr 11 tut. Urzędu, w tych dniach rada służy pomocą dla każdego zainteresowanego.

 

Pkt 9

 

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach. Na tym obrady XV Sesji Rady Miejskiej V kadencji zakończono.

 

 

 

Protokolant

Anna Sulkowska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Anna Smużewska