UCHWAŁA  Nr XVII/108/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 7 kwietnia 2008 roku

 

w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)[1] oraz art. 30 ust. 6,  art. 49  ust. 2  i  art.  54  ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U. z 2006 r. Nr 97,  poz. 674)[2] w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 42, poz. 257) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala  się,  co  następuje:

 

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego obowiązujący od 1 stycznia 2008 r. do  dnia  31 grudnia  2008 r.  stanowiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Skępe.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego z mocą  obowiązującą  od  1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz.1600, z 2007 r. Nr 17 poz.95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz.1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821