UCHWAŁA Nr XXIX/203/09

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie:  nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Skępem

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Skępem, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 293/7 o powierzchni

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska